Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7859 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6406 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de les operacions de delimitació dels termes municipals de Serra de Daró amb Verges i, seguidament Serra de Daró amb Ultramort
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5797 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Nomenament de funcionària, TAG
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5796 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5493 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5492 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Exposició publica del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4030 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis d'Ullastret i Serra de Daró i creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenció del municipi d'Ullastret
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis d'Ullastret i Serra de Daró i de creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenció del municipi d'Ullastret
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 4110 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, torn de reserva especial, per a l'accés a la plaça de l'escala d'administració general de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Serra de Daró
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1851 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals